MENU

Zadania Inspekcji Sanitarnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59).

Zadania te są realizowane poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  1. higieny środowiska,
  2. higieny pracy w zakładach pracy,
  3. higieny radiacyjnej,
  4. higieny procesów nauczania i wychowania,
  5. higieny wypoczynku i rekreacji,
  6. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie zadań ustawowo określonych polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dębicy wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej. W skład PSSE w Dębicy wchodzą poszczególne komórki organizacyjne, które realizują zadania merytoryczne każda w swoim zakresie.

Podstawa Prawna Działalności

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 59)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 września 2002r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno - epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342)