MENU

Ochrona danych osobowych

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO’’), PSSE w Dębicy (dalej ,,Administrator’’) przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będącego jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy z siedzibą w Dębicy, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowej Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej rodo@psse.debica.pl, lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Parkowa 2, 39-200 Dębica. Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy pełni Tomasz Wąchała.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji zadania publicznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e).
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);
 • prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);
 • w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d).

     8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa.

     9. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.