MENU

Pomoc

Status Prawny | Organizacja | Kierownictwo | Przedmiot działalności | Tryb działania | Majątek | Ochrona danych osobowych | Rejestry | Dane teleadresowe | Informacje nieudostępnione | Pomoc | Sprawozdania finansowe


Niniejsza strona została przygotowana w celu wykonania obowiązku nałożonego m. in. na organy administracji publicznej przez:

- ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198), zwanej dalej ,,ustawą”

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

Biuletyn Informacji Publicznej – jest to urzędowy publikator teleinformatyczny utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. Strona główna Biuletynu, prowadzona jest przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, znajduje się pod adresem: www.bip.gov.pl

Zakres informacji obowiązkowo objętych publikacją na stronach BIP organów administracji, do których należy Państwowy Inspektor Sanitarny od dnia 1 lipca 2003 r.

Po upływie 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. na dzień 1 lipca 2003 r., podmioty zobligowane ustawą do publikowania informacji publicznej powinny zawrzeć na swojej podmiotowej stronie BIP informację określoną w art.6 ust 1 pkt 2. i pkt 3. lit. a)-d) oraz lit. f) ustawy określając:

1) Status prawny lub formę prawną – Organizację Przedmiot działania i kompetencje, 2) Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje, 3) Majątek, którym dysponują,
4) Zasady funkcjonowania podmiotów, o których mowa w art. 4. ust 1, 4) Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, 5) Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, 6) Dane na temat rejestrów, ewidencji i archiwów oraz o sposobach i zasadach ich udostępniania.
Niniejszy serwis obejmuje informacje publiczne opublikowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy. Poszczególne zakładki menu zawierają odsyłacze do treści zawartych na stronie.