MENU

Nadzór Sanitarny

Sekcja Epidemiologii realizuje następujące zadania:

 1. prowadzenie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej powiatu dębickiego;
 2. opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i p/epidemicznej, przekazywanie ich do realizacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz kontrola tych programów;
 3. przygotowanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organizacji o ich wydanie w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
 4. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach;
  • prowadzenie bieżącego nadzoru nad placówkami świadczącymi usługi medyczne na terenie powiatu,
 5. zapobieganie występowaniu i zwalczanie chorób zakaźnych;
 6. określenie kierunków działania w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych;
 7. nadzorowanie doraźnych akcji wynikających z potrzeb epidemiologicznych;
 8. rozpoznawanie wyników zakażeń;
 9. sprawowanie nadzoru nad chorymi i nosicielami chorób zakaźnych;
 10. nadzór i kontrola nad prawidłowym przebiegiem szczepień ochronnych, egzekwowanie maksymalnego uodpornienia, prawidłowej techniki i organizacji szczepień;
 11. działalność instruktażowa i szkoleniowa w terenie;
 12. planowanie zaopatrzenia w szczepionki oraz nadzór nad ich dystrybucją i warunkami przechowywania;
 13. wielokierunkowa działalność w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz kontrola procesów sterylizacji w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 14. nadzór i kontrola nad wdrożeniem metod mających na celu poprawę skuteczności stosowanych zabiegów sanitarnych;
 15. współpraca z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych;
 16. współpraca w zakresie zwalczania chorób zakaźnych z jednostkami zewnętrznymi;

Sekcja Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska poprzez:

 1. monitoring jakości wody:
  • przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • wód powierzchniowych służących zaopatrywaniu ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
 2. nadzór nad jakością wody w basenach kąpielowych i w kąpieliskach;
 3. obsługę systemu informatycznego wspomagającego monitoring jakości wody przy użyciu baz danych;
 4. kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących obiektów i urządzeń użyteczności publicznej takich jak:
  • domy pomocy społecznej,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą,
  • zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu, odnowy biologicznej,
  • inne zakłady, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu,
  • baseny kąpielowe,
  • kąpieliska,
  • obiekty wczasowe, domy wycieczkowe, kempingi,
  • obiekty świadczące usługi hotelarskie: hotele, motele, pensjonaty,
  • ustępy publiczne,
  • dworce i przystanki komunikacji autobusowej i kolejowej,
  • tereny rekreacyjne,
  • inne obiekty użyteczności publicznej,
 5. szacowanie ryzyka zdrowotnego związanego z wodą do spożycia przez ludzi o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Do zadań Sekcji Higieny Żywości i Żywienia należy:

 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu oraz nad bezpieczeństwem: żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością i kosmetykami, a także nad jakością żywienia w zakładach żywienia zamkniętego i otwartego;
 2. sprawowanie nadzoru nad jakością zdrowotną importowanych środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością;
 3. zbieranie informacji i podejmowanie działań dotyczących niebezpiecznych produktów w ramach systemu wczesnego ostrzegania RASFF i RAPEX;
 4. pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
 5. prowadzenie działań profilaktycznych w kierunku zapobiegania chorobom powstającym na tle wadliwego żywienia i szerzących się drogą pokarmową;
 6. analizowanie ryzyka związanego z wystąpieniem zagrożeń zdrowotnych wynikających z produkcji lub wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz wdrażanie i prowadzenie odpowiedniego postępowania mającego na celu ochronę zdrowia;
 7. opracowywanie materiałów dotyczących ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
 8. współpraca z Zapobiegawczym Nadzorem Sanitarnym w zakresie opiniowania projektów;
 9. współpraca z Inspekcją Weterynaryjną w zakresie przekazywania informacji, wniosków i w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie wspólnych kontroli;
 10. współpraca z właściwymi organizacjami w zakresie żywności, żywienia oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
 11. współpraca z organami administracji rządowej.

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy należy rozpoznawanie i ocena czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy w celu ochrony pracowników przed chorobami zawodowymi, rozpoznawanie ryzyka zawodowego dotyczącego niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych a w szczególności:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych;
 2. kontrola poprawności kart charakterystyki oraz oznakowania substancji i preparatów chemicznych wprowadzanych do obrotu, produkowanych, importowanych lub stosowanych w zakładach pracy na terenie powiatu dębickiego;
 3. realizacja zadań tematycznych specjalnych zlecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynikających z przynależności do sieci CLEEN;
 4. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z obowiązującego prawa;
 5. zbieranie informacji i opracowywanie sprawozdań o legalnym handlu prekursorami;
 6. współpraca z policją w sprawie prekursorów narkotyków;
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach chorób zawodowych jako organ pierwszej instancji;
 8. nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi występującymi w nadzorowanych zakładach pracy na terenie powiatu;
 9. nadzór nad warunkami pracy w kontakcie z czynnikami biologicznymi występującymi w zakładach pracy na terenie powiatu;
 10. współpraca z administracją samorządową i państwową, Państwową Inspekcja Pracy w zakresie nadzoru nad warunkami pracy.

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży sprawuje nadzór nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz
ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez:

 1. nadzór nad warunkami sanitarno-zdrowotnymi w szkołach i innych placówkach nauczania i wychowania;
 2. kontrolę przestrzegania wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;
 3. nadzór nad higieną procesów nauczania;
 4. nadzór nad jakością wody w kontrolowanych szkołach i placówkach;
 5. nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży;
 6. kontrolę warunków sanitarno-zdrowotnych i środowiska pracy w pracowniach i warsztatach szkolnych;
 7. kontrolę gospodarki substancjami i preparatami chemicznymi w pracowniach chemicznych;
 8. współdziałanie w realizacji programów oświaty zdrowotnej realizowanych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;
 9. współpracę z jednostkami samorządowymi w zakresie poprawy warunków higieny nauczania i wychowania;
 10. współpracę z komórkami merytorycznymi Powiatowej Stacji w zakresie higieny dzieci i młodzieży.

Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 1. uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 2. wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. wydawanie opinii przed wydaniem przez właściwy organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 4. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczącej budowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych;
 5. kontrola obiektów będących w trakcie realizacji;
 6. uczestniczenie w dopuszczaniu do użytkowania obiektów budowlanych;
 7. wydawanie zgód /opinii/ zaświadczeń wymaganych w odrębnych przepisach.

Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy:

 1. wytyczanie kierunków oraz koordynowanie realizowanych w powiecie działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
 2. organizowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej;
 3. opracowanie i wdrażanie różnych przedsięwzięć prozdrowotnych takich jak:
 4. programy profilaktyczno-edukacyjne,
 5. akcje i kampanie prozdrowotne,
 6. planowanie i dokonywanie ocen realizacji interwencji programowej i nieprogramowych;
 7. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, narad o tematyce prozdrowotnej;
 8. opracowanie materiałów edukacyjnych w zakresie prowadzonych działań/akcji.
 9. udostępnienie pomocy dydaktycznej, materiałów oświatowo-zdrowotnych, oraz prowadzenie poradnictwa metodycznego w tym zakresie;
 10. współpraca z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami specjalistycznymi służby zdrowia, z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami oraz środkami masowego przekazu oraz komórkami merytorycznymi Powiatowej Stacji.
 11. prowadzenie nadzoru metodyczno-organizacyjnego nad prawidłowością realizowanych programów i zadań w zakresie oświaty zdrowotnej;
 12. kształtowanie postaw i nawyków sprzyjających zachowaniu zdrowia.